Sökning: "Kapacitetsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Kapacitetsplanering.

 1. 1. Planeringsmetodens påverkan på leveransprecision och kapitalbindning : En fallstudie på Gunnebo Industrier AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Christoffer Bengtsson; Aron Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Leveransprecision; Kapitalbindning; Produktionsplanering; Materialstyrning; Huvudplanering; Behovsplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering;

  Sammanfattning : Genom att sänka ett företags kapitalbindning och höja dess leveransprecision kan det bli mer konkurrenskraftigt. Denna studie baseras på ett fallföretag som vill sänka sitt bundna kapital och som har en leveransprecision på 14%. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och förbättringsförslag inom beredning samt beläggnings- och kapacitetsplanering

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Daniel D. Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kapacitet och kapacitesplanering i ett kundorderstyrt företag : En fallstudie vid Lindab AB i Götene

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Adam Gadzo; Ardian Gecaj; [2018]
  Nyckelord :capacity; capacity planning; lead time; case study; flexibility; make to order; sales order; customer order process; basic data; productivity; main planning; operation description; kapacitet; kapacitetsplanering; ledtid; fallstudie; flexibilitet; tillverkning mot kundorder; kundorderprocess; grunddata; produktivitet; huvudplanering; operationsbeskrivning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med rapporten var att bättre förstå vilka faktorer som har en inverkan på kapacitetsplaneringen samt de metoder som finns att tillgå gällande kapacitetsplanering. Utefter detta formulerades det tre stycken frågeställningar som studien avser att besvara: Vilka metoder inom kapacitetsplaneringen kan tillämpas i ett kundorderstyrt företag? Vad utmärker kapacitetsplaneringen i ett kundorderstyrt företag? Hur kan kapacitetsplaneringen förbättras utifrån fallföretagets nuvarande situation? Metod: För att besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte valdes det att genomföras en fallstudie på Lindab Götene AB i Götene. LÄS MER

 4. 4. Planning of joint resources - a case study at Seldingerenheten at Linköping University Hospital

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Joanna Englund; Hanna Lösnitz; [2017]
  Nyckelord :logistik; vårdlogistik; planering; strategisk planering; taktisk planering; operativ planering; kapacitetsplanering; planering av gemensamma resurser;

  Sammanfattning : I och med ett ökat vårdbehov i samhället ställs det utöver medicinska krav också krav på att svensk sjukvård ska öka effektiviteten i sina vårdprocesser. Denna studie utfördes på Seldingerenheten som tillhör den Kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. LÄS MER

 5. 5. Produktionsstrategi och långsiktig planering på tillverkningsenheter inom fordonsindustrin : En fallstudie på Scanias motortillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Liljestrand; Amanda Wårell; [2017]
  Nyckelord :Långsiktig planering; Huvudplan; Produktionsplanering; Produktionsstrategi; Lean; Agil; Fordonsindustrin;

  Sammanfattning : Globalisering och intensiv konkurrens har skapat komplexa affärsmiljöer vilket har lett till att det är försörjningskedjorna som konkurrerar och inte företagen i sig. Fordonsindustrin är dessutom en industri som karaktäriseras av höga fasta kostnader samtidigt som ökad produktinnovation och varierande efterfrågan förekommer. LÄS MER