Sökning: "Kapacitetsupplevelse"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Kapacitetsupplevelse.

 1. 1. Lärarens uppfattningar om att arbeta med språket Lärare om pedagogiska metoder, miljöer och skolorganisation för undervisning av elever med annat modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nian Sabir; Fathulla Askwak; [2017-02-15]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; kollektiv kapacitetsupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte:Vi ville undersöka vilka pedagogiska metoder lärare anser fungerar i andra-språksundervisningen samt vilka betingelser på skolan de ansåg vara viktiga för att främja denna undervisning.Teori:För bättre förståelse och utveckling av kunskap i det svenska språket så har vi använt oss av olika teorier. LÄS MER

 2. 2. Roller och mekanismer för skolutveckling. En fallstudie av erfarenheter på två skolor.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva Johannesson; Elisabeth Persson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: skolutveckling, specialpedagog, generativa mekanismer, kapacitetsupplevelse, meningsskapande AbstractSyfte: Studiens syfte har varit att dels undersöka hur rektorer, förstelärare och medarbetare i elevhälsan beskriver sin förståelse av skolutveckling på två grundskolor, dels att undersöka skolpersonalens individuella och kollektiva kapacitetsupplevelse samt vissa betingelser för den senare. Teori: För att bättre förstå skolutveckling har vi använt flera teorier. LÄS MER

 3. 3. "Det är inte ofta någon frågar efter vad vi tycker". En enkätstudie i gymnasieskolan med särskilt fokus på matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katarina Ekelund; [2013-02-28]
  Nyckelord :gymnasiet; påverkansfaktorer; krav; tydliga prestationsförväntningar; återkoppling; arbetsro; stöd i svårigheter; lärarengagemang; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att identifiera faktorer som på en gymnasieskola kan främja elevers prestation och lärande. Frågeställningar:• Hur skattar elever i årskurs 1 i gymnasieskolan olika faktorer som i forskning har visat sig främja elevers prestation och lärande?• Vilka nyckelfaktorer kan identifieras enligt elevsvaren?Teori: Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, där socialt samspel ses som en förutsättning för att prestationstillit och kapacitetsupplevelse ska utvecklas. LÄS MER