Sökning: "Kapacitetsupplevelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Kapacitetsupplevelse.

 1. 1. LIKHETSTECKNET Ett lektionsförsök om förståelsen av likhetstecknet i årskurs 3 och årskurs 6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sejla Mahmutovic; Rasid Sacic; [2020-06-22]
  Nyckelord :likhetstecknet; kritiska aspekter; learning study; kapacitetsupplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka elevernas förståelse av begreppet likhetstecknet inom matematik i årskurs tre och sex. Utifrån syftet kommer fyra frågeställningar där färdig-heter, kritiska aspekter och pedagogiska insatser efterfrågas. LÄS MER

 2. 2. Lärarens uppfattningar om att arbeta med språket Lärare om pedagogiska metoder, miljöer och skolorganisation för undervisning av elever med annat modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nian Sabir; Fathulla Askwak; [2017-02-15]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; kollektiv kapacitetsupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte:Vi ville undersöka vilka pedagogiska metoder lärare anser fungerar i andra-språksundervisningen samt vilka betingelser på skolan de ansåg vara viktiga för att främja denna undervisning.Teori:För bättre förståelse och utveckling av kunskap i det svenska språket så har vi använt oss av olika teorier. LÄS MER

 3. 3. Roller och mekanismer för skolutveckling. En fallstudie av erfarenheter på två skolor.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva Johannesson; Elisabeth Persson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: skolutveckling, specialpedagog, generativa mekanismer, kapacitetsupplevelse, meningsskapande AbstractSyfte: Studiens syfte har varit att dels undersöka hur rektorer, förstelärare och medarbetare i elevhälsan beskriver sin förståelse av skolutveckling på två grundskolor, dels att undersöka skolpersonalens individuella och kollektiva kapacitetsupplevelse samt vissa betingelser för den senare. Teori: För att bättre förstå skolutveckling har vi använt flera teorier. LÄS MER

 4. 4. "Det är inte ofta någon frågar efter vad vi tycker". En enkätstudie i gymnasieskolan med särskilt fokus på matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katarina Ekelund; [2013-02-28]
  Nyckelord :gymnasiet; påverkansfaktorer; krav; tydliga prestationsförväntningar; återkoppling; arbetsro; stöd i svårigheter; lärarengagemang; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att identifiera faktorer som på en gymnasieskola kan främja elevers prestation och lärande. Frågeställningar:• Hur skattar elever i årskurs 1 i gymnasieskolan olika faktorer som i forskning har visat sig främja elevers prestation och lärande?• Vilka nyckelfaktorer kan identifieras enligt elevsvaren?Teori: Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, där socialt samspel ses som en förutsättning för att prestationstillit och kapacitetsupplevelse ska utvecklas. LÄS MER