Sökning: "Kapitalkrav"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet Kapitalkrav.

 1. 1. Bostadsrättspriser i Sverige : En paneldatastudie över bestämmandefaktorer för bostadsrättspriser utveckling i Sverige 2000-2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Brolin; Alva Westh; [2021]
  Nyckelord :Real estate prices; Expansionary monetary policy; Regulatory measures; Quantitative easing; Debt to equity ratio; Bostadsrättspriser; Expansiv penningpolitik; Regulatoriska åtgärder; Kvantitativa lättnader; Skuldsättning;

  Sammanfattning : Background: The last decades there has been a significant increase in tenant-owned real estate prices in Sweden, which has increased the risk exposure to price fluctuations in the society. Most studies have examined how the determining factors have affected the price development. LÄS MER

 2. 2. Real Estate Tokenizing : Blockchain Technology in Real Estate

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johannes Wåhlin; [2021]
  Nyckelord :real estate tokenizing; blockchain; smart contracts; liquidity; fastighetstransaktioner; blockchain; smarta kontrakt; likviditet;

  Sammanfattning : Real estate assets are often considered as illiquid due to capital and transaction barriers. As a response, real estate tokenizing is a rising phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Efter finanskrisen 2007 – 2008 infördes striktare regleringar av det internationella bankväsendet. Denna reglering kom att benämnas Basel III och innebär omfattande förändringar för aktiva banker och hela den finansiella sektorn. LÄS MER

 4. 4. Ägarstrukturens koppling till kapitalstruktur : En studie av svenska börsnoterade fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Ekelund; Eleonor von Euler; [2020]
  Nyckelord :Ownership Structure; Capital Structure; Ownership Concentration; Ownership Distribution; Leverage Ratio; Debt Distribution; Ägarstruktur; kapitalstruktur; ägarkoncentration; ägarfördelning; skuldsättningsgrad; skuldfördelning;

  Sammanfattning : Aktieägare investerar kapital med avsikt att få en avkastning, vilket är direkt kopplat till bolagets lönsamhet. För en kapitalintensiv sektor som fastighetsbranschen, är det av stor betydelse att ha en kapitalstruktur väl anpassad till bolagets förutsättningar och behov eftersom detta påverkar resultatet och därmed lönsamheten. LÄS MER

 5. 5. Aktiekapitalets funktioner : Vilken nivå på aktiekapitalet är att föredra?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Julia Edvinsson; Lisa Thituson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2010 sänkte regeringen de dåvarande aktiekapitalet på 100 000 SEK till 50 000 SEK och år 2020 gjordes en ytterligare sänkning till 25 000 SEK. Tidigare studier har främst fokuserat på konkurser och hur antalet har påverkats av olika nivåer på kapitalkravet. LÄS MER