Sökning: "Karaseks krav kontrollmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Karaseks krav kontrollmodell.

 1. 1. Varför slutar cheferna? : En studie om första linjens chefer i slutenvårdenpå centralsjukhuset i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Björklund; Beatrice Fernlöf; [2019]
  Nyckelord :Första linjens chefer; mellanchef; krav och kontroll;

  Sammanfattning : Region Värmland lider av brist på sjuksköterskor och samtidigt väljer chefer i första linjen i slutenvården att avsluta sitt chefsuppdrag innan den kontrakterade tiden på fyra år löpt ut. Chefer i första linjen är mellanchefer med krav från såväl överordnade som medarbetare, och det kan vara svårt att leva upp till alla förväntningar. LÄS MER

 2. 2. New Public Managements inverkan på sjuksköterskans upplevelse av krav och kontroll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Stefansdotter; Sofia Englesson; [2018]
  Nyckelord :new public management; karskes control model; hälsas; sjuksköterska; stress; krav; kontroll; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Studien syftar att undersöka om New Public Management (NPM), en vinstdrivande styrningsstrategi passar i den offentliga vårdsektorn. Det teoretisk ramvereket utformas av Almqvists tolkning av NPM, som utgörs av tre strategier, Konkurrenskraft, Kontraktstyrningsamt Decentralisering & Intern styrning. LÄS MER

 3. 3. Stress - nu och i framtiden : En studie om socionomstudenters stress under studietiden och deras förväntade stress inför det framtida arbete

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jonas Bogren; Jim Engstrand; [2018]
  Nyckelord :socionomstudenter; stress; upplevd stress; förväntad stress; attityd; index; enkät; socialt arbete; utbildning; Linköpings Universitet; Örebro Universitet; Stockholms Universitet; Malmö Universitet; Umeå Universitet; Linneuniversitetet; Mittuniversitetet; Uppsala Universitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka socionomstudenters nuvarande stress under utbildningstiden samt den stress som de känner inför deras framtida arbete. Det empiriska materialet samlades in genom en enkätundersökning där respondenterna fick beskriva sig själva genom bakgrundsfrågor samt svara på attitydfrågor om hur väl påståenden avseende stämde överens med deras situation. LÄS MER

 4. 4. "”Ibland kan det nog tyvärr bli så att jag skippar lunch för att jag vill hinna med mer” : En kvalitativ studie kring relationen mellan arbete och övrigt liv ur ett mellanchefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Josefine Eklund; Sophie Carlborg; [2018]
  Nyckelord :Work-life balance; mellanchefer; tillgänglighet; flexibilitet; digitalisering; familj;

  Sammanfattning : Arbetet är en stor del av de flesta människors liv och för att en arbetande människa ska må bra bör det finnas en god balans mellan arbetet och det övriga livet. Där det råder obalans upplever människor att deras livspussel blir allt svårare att lägga. LÄS MER

 5. 5. Ovisshet från dag till dag : En studie om ensamstående föräldrar med en osäker anställningsform: allmän visstidsanställning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Roshna Shorawi; Annika Holm; [2017]
  Nyckelord :Visstidsanställning; ensamstående; stress och ekonomisk otrygghet; intervjuer; etnografi.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur formen visstidsanställning samspelar med ensamstående föräldrars privatliv och yrkesliv samt om och i så fall hur det kan bidra till någon form av upplevd ohälsa. Första teorin som vi har valt att använda oss av är Robert Karaseks Krav-kontrollmodell. LÄS MER