Sökning: "Karaseks krav kontrollmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Karaseks krav kontrollmodell.

 1. 1. Ovisshet från dag till dag : En studie om ensamstående föräldrar med en osäker anställningsform: allmän visstidsanställning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Roshna Shorawi; Annika Holm; [2017]
  Nyckelord :Visstidsanställning; ensamstående; stress och ekonomisk otrygghet; intervjuer; etnografi.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur formen visstidsanställning samspelar med ensamstående föräldrars privatliv och yrkesliv samt om och i så fall hur det kan bidra till någon form av upplevd ohälsa. Första teorin som vi har valt att använda oss av är Robert Karaseks Krav-kontrollmodell. LÄS MER

 2. 2. "Ingen dag är den andra lik" : En kvalitativ studie om hur det är att vara ung chef

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Nilsson; Lina Olsson; [2017]
  Nyckelord :Unga chefer; ledarskap; ledarskapsstilar; generationer; generationsskillnader;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur det är att vara ung chef samt att förstå vad det är som lockar eller skrämmer med rollen. Intresset för att bli chef är svalt hos de unga i Sverige samtidigt som det närmar sig en tid av stor pensionsavgång bland cheferna runt om i landet. LÄS MER

 3. 3. Bemanningsföretag VS Landsting : En kvalitativ studie om vårdpersonals psykosociala arbetsmiljö utifrån val av arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Angelica Augustsson; [2017]
  Nyckelord :Vårdpersonal; bemanningsföretag; landsting; psykosocial arbetsmiljö; motivation; Work Life Balance;

  Sammanfattning : Utifrån olika psykosociala faktorer har vårdpersonal intervjuats utifrån om de arbetar/arbetat för landsting eller bemanningsföretag. Tre frågor har besvarat i studien och dessa är; Hur väljer vårdpersonal arbetsgivare? Hur upplever vårdpersonal sin psykosociala arbetsmiljö och vilka faktorer påverkar den? Samt hur skiljer sig upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön mellan vårdpersonal som är anställda av landsting och bemanningsföretag?   Teorier som använts i studien är teorier utifrån psykosocial arbetsmiljö där ibland Karaseks krav och kontrollmodell, KASAM (känsla av sammanhang) och upplevelser av att arbeta som konsult för bemanningsföretag. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial arbetsmiljö och utbränning : En studie om socialsekreterares arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Johanna Nilsson; Johanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Krav; kontroll; socialt stöd; utbränning; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö samt graden av utbränning. Vidare ville vi studera hur relationen mellan dessa två fenomen ser ut för att få en förståelse för den psykosociala arbetsmiljöns betydelse. LÄS MER

 5. 5. Könsskillnader i Självskattad allmän hälsa hos förvärvsarbetande över ålder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kristina Eriksson; Musarra Patrizia; [2016]
  Nyckelord :Självskattad allmän hälsa; könssegregering; totala arbetstimmar; arbete med hög anspänning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka könsskillnader i hälsa hos förvärvsarbetande, sett över ålder. Vi undersöker socioekonomiska faktorer, familjerelaterade faktorer, arbetslivsrelaterade faktorer och hög anspänning i arbete. Undersökningen av sambanden har utförts med hjälp av en binär logistisk regressionsanalys. LÄS MER