Sökning: "Karen Jingjiao Sun"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karen Jingjiao Sun.

  1. 1. Framtagning av ny lager layout hos Allied Motion Stockholm AB - En studie om effektivisering av lager och intern materialflöde

    Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

    Författare :Karen Jingjiao Sun; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER