Sökning: "Kari Marie Reehorst"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kari Marie Reehorst.

  1. 1. Ökad möjlighet att vara fysiskt aktiv på en internmedicinsk avdelning – en fokusgruppsstudie ur ett patientperspektiv

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Kari Marie Reehorst; Susanne Wilson; [2019-08-07]
    Nyckelord :Fysisk aktivitet; miljö; patientperspektiv; hälsa; specialistsjuksköterska;

    Sammanfattning : Introduktion: Under tiden patienten är inneliggande på internmedicinsk vårdavdelning finns det svårigheter att kunna vara fysiskt aktiv, relaterat till aktuell sjukdomsproblematik. Det finns en risk att patienter drabbas av vårdskador relaterat till inaktivitet. LÄS MER