Sökning: "Karin Öjehagen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Öjehagen.

  1. 1. Uppföljning av patienters subjektiva besvär vid postoperativ permanent stämveckspares: Subjektiva besvär och stämvecksstatus 35 år efter operation

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

    Författare :Karin Öjehagen; [2009]
    Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : En grupp kvinnliga patienter, vilka efter operation genom thyreodektomi fick permanent stämveckspares, följdes upp år 2009, cirka 35 år efter operation. En fårsta uppföljning av patienterna gjordes år 1994. Bedömning av stämvecksstatus genomfördes före och efter operation och vid båda uppföljningstillfållena. LÄS MER