Sökning: "Karin Andén af Sandeberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Andén af Sandeberg.

  1. 1. Likabehandlingsträning på arbetsplatsen - Är upplevelsebaserad intervention bättre än föreläsning?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Karin Andén af Sandeberg; [2021]
    Nyckelord :Discrimination; prejudice; psychological flexibility; perspective taking; compassion; diskriminering; fördomsfullhet; psykologisk flexibilitet; perspektivtagande; medkänsla; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om en likabehandlings workshop kunde minska deltagares fördomsfullhet samt öka deras perspektivtagande, psykologiska flexibilitet, medkänsla och värdegrundsförankring. Detta jämfört med en föreläsningskontroll som bestod av information om fördomar, diskriminering och mångfald. LÄS MER