Sökning: "Karin Badh Magnusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Badh Magnusson.

  1. 1. Problematisk skolfrånvaro - Framgångsfaktorer för ett närvarofrämjande samt förebyggande och åtgärdande arbete inom skolan

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Mikael Turunen; Karin Badh Magnusson; [2020-01-16]
    Nyckelord :Skolfrånvaro; bemötande; relationer; delaktighet; kartläggning;

    Sammanfattning : Ämnesval: Problematisk skolfrånvaro är ett begrepp som dyker upp allt oftare i litteratur och media. Då vi i våra respektive arbeten möter elever som inte kommer till skolan ser vi ett allt större behov av att veta hur skolan och specialpedagoger arbetar för att förebygga och främja alla elevers rätt till utbildning. LÄS MER