Sökning: "Karin Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Karin Bergman.

 1. 1. Arbetsterapeuters kliniska resonemang samt erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i aktivitet hos barn med ADHD

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Bergman; Karin Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Clinical reasoning; Attention Deficit Hyperactivity Disorders; Children; arbetsterapi; kliniskt resonemang; Attention Deficit Hyperactivity Disorders; barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang samt erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i aktivitet hos barn med ADHD. Metod: Studien var baserad på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att undersöka arbetsterapeuternas kliniska resonemang och erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Kan Soil Security-konceptet bidra till ökad hållbarhet vid åtgärder av förorenade områden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karin Bergman; [2018]
  Nyckelord :Soil Security; contaminated soil; sustainability; soil ecosystem; soil functions; Soil Security; förorenad mark; hållbarhet; markmiljö; markfunktioner;

  Sammanfattning : Områden som antas vara förorenade utreds idag med hjälp av Naturvårdsverkets vägledning för förorenade områden. Vägledningsmaterialet baseras till stor del på miljömålet giftfri miljö och vilka risker ett förorenat område kan utgöra för människor och ekosystem. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Katarina Simonsson; Karin Bergman; [2018]
  Nyckelord :Experience; pain assessment; pain relief; postoperative pain; suffering; lidande; postoperativ smärta; smärtbedömning; smärtlindring; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta uppkommer efter operation. En obehandlad akut smärta kan utvecklas till långvarig smärta och detta är den vanligaste orsaken till att patienter söker läkarvård. Sjuksköterskans ansvar är att lindra, bedöma och skatta smärta hos patienter. LÄS MER

 4. 4. Livet med en påse på magen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Bergman; Sara Persson; [2016-01-26]
  Nyckelord :Stomi; Upplevelse; Livskvalitet; Patient; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi är en konstgjord kirurgiskt anlagd tarmöppning på buken. Stomin kan vara permanent eller temporär och bero på olika sjukdomstillstånd som tumörsjukdom eller inflammatorisk sjukdom. Risker och komplikationer förekommer hos personer med stomi och kan påverka deras upplevelse av hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN I GÄVLEÅSEN : Analys av stabila syreisotoper och kemiska parametrar samt beräkning av flöden i Gävleåsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karin Bergman; Linn Berkelund; Maria Nylander; Malin Olsson; Terese Renström; [2016]
  Nyckelord :Syreisotoper; Gävleåsen; Gavleån; blandningsförhållande; Darcys lag; flöden; kloridjoner; hydrogeologiska förhållanden; akvifer; hydraulisk konduktivitet; dricksvatten;

  Sammanfattning : Detta projekt behandlar hur vatten rör sig i Gävleåsen, det vill säga åsens hydrogeologiska förhållanden. Gävle kommun tar sitt dricksvatten från Gävleåsens grundvattenmagasin. LÄS MER