Sökning: "Karin Bohlin Hogen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Bohlin Hogen.

  1. 1. Utmattningssyndrom : En gränssättningsproblematik

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Karin Bohlin Hogen; Monika Henner; [2011]
    Nyckelord :Burn-out syndrome; Dysfunctional personal boundaries; Performance-based self-esteem; PTSD; Posttraumatic stress disorder; Burn-out; Utmattningssyndrom; Dysfunktionell gränssättninng; Prestationsbaserad självkänsla; PTSD; Posttraumatisk stress; Utbrändhet;

    Sammanfattning : SammanfattningStressrelaterad psykisk ohälsa såsom utmattningssyndrom, är en komplex problematik som varit mycket omdebatterad. Åtskilligt är publicerat i ämnet, men bara ett fåtal studier finns där personer med utmattningssyndrom själva fått möjligheten att beskriva orsakssambanden. LÄS MER