Sökning: "Karin Borring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Borring.

  1. 1. Tillgängligheten på kyrkogårdar för rörelsehindrade

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Författare :Karin Borring; [2009]
    Nyckelord :tillgänglighet; kyrkogård; handikappade; PBL; kulturminneslagen;

    Sammanfattning : På många platser i samhället stöter funktionshindrade människor på hinder som gör det svårt för dem att komma fram till sitt mål. Detta examensarbete handlar om hur tillgängligheten är på kyrkogårdar, för rörelsehindrade personer. LÄS MER