Sökning: "Karin Brodin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Karin Brodin.

 1. 1. Systematiskt kvalitetsarbete - Hur gör man egentligen? En studie om hur förskollärare arbetar med systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan och hur specialpedagogens kompetens tas tillvara

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna-Karin Lövquist; [2018]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; organisationsutveckling; specialpedagog; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Studien belyser hur förskollärarna i min studie arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och vilken kunskap de anser sig behöva i detta arbete. Studien avser även att belysa specialpedagogens roll i det systematiska arbetet och huruvida specialpedagogens kompetenser som organisationsutvecklare används. LÄS MER

 2. 2. Jämställd gestaltning : analys och design för Sibbarps aktivitetsyta

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Brodin; [2016]
  Nyckelord :aktivitetsyta; genus; jämställd design; jämställd gestaltning; jämställd planering; kulturgeografi; landskapsarkitektur; performativitet; performativt stadsliv; stadsplanering;

  Sammanfattning : De senaste åren har allt fler börjat intressera sig för jämställdhetsfrågor inom stadsplanering och medborgardialoger. Något som fått särskild uppmärksamhet i Malmö är bristen på jämställda aktivitetsytor, där killar och tjejer på lika villkor kan engagera sig i fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Social hållbarhet i planering och gestaltning : hur kan målet realiseras?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Brodin; [2013]
  Nyckelord :Malmö ; seved; social hållbarhet; fysisk planering; medborgardeltagande; ideellt;

  Sammanfattning : Vanligt förekommande i planprogram är målet att skapa social hållbarhet. Definitionen av begreppet är bred och ofta utan konkreta strategier. Tolkningsutrymmet skapar problem, som i sin tur kan göra att begreppets inverkan urholkas. LÄS MER

 4. 4. När svårigheterna tar över : En intervjustudie över sex klasslärares syn på svårigheter i samband med matematikämnet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Brodin; [2011]
  Nyckelord :abstraktion; matematik; matematiksvårigheter; olustkänslor; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som väcker många känslor hos oss. Förhoppningsvis är dessa känslor av välbehag men för en del förknippas matematiken och matematikämnet med obehag och olust. Ofta är det så att dessa känslor, bra eller dåliga, väcks i skolan och kan komma att följa dig genom livet. LÄS MER