Sökning: "Karin Bruhn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Bruhn.

  1. 1. Hur VD:n ser på sin ledningsgrupp

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Robert Bruhn; Henrik Ask; Karin B Alm; Jakob Schnaider; [2003]
    Nyckelord :ja-sägare; team; rollkompletterande; funktionsbevakare; VD; ledningsgrupp; djävulens advokat; mångfald; gruppstorlek; ledarskap; beslutsfattande; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Dagens verklighet består för de flesta företag av en alltmer föränderlig omvärld med ökade kommunikationsmöjligheter. Detta medför även en ökad konkurrens vilket i sin tur medför att arbetsklimatet på företagen blir allt tuffare, för såväl de anställda som ledningen och dess VD. LÄS MER