Sökning: "Karin Ek Thorbjörnsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Ek Thorbjörnsson.

  1. 1. Kan vi möjliggöra jämställdhetsintegreringen? : En kvalitativ fallstudie om förutsättningar för att implementera jämställdhetsintegrering i två kommunala förvaltningar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Karin Ek Thorbjörnsson; [2018]
    Nyckelord :jämställdhetsintegrering lokal nivå offentlig förvaltning;

    Sammanfattning : Jämställdhetsintegrering som policystrategi antogs i Beijing 1995 i samband med FN’s fjärde världskonferens om kvinnor. Över 20 år senare är forskare ännu inte eniga om hur man på bästa sätt implementerar jämställdhetsintegreringen, och forskning som berör den lokala nivån är begränsad. LÄS MER