Sökning: "Karin Emilia Dahlgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Emilia Dahlgren.

  1. 1. Kan underåriga ingå rättsligt bindande kreditavtal?

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Karin Emilia Dahlgren; [2007]
    Nyckelord :Underårig; omyndig; konsument; rättshandlingsförmåga; rättshandling; avtal; Föräldrabalken; kreditavtal; mobiltelefoniabonnemang; barnets bästa;

    Sammanfattning : Problemformulering: Kan underåriga ingå rättsligt bindande kreditavtal?Syfte: Med denna uppsats avser jag att undersöka och diskutera huruvida underåriga kan ingå rättsligt bindande kreditavtal, i synnerhet när det handlar om kreditavtal avseende mobiltelefoniabonnemang. Uppsatsen syftar också till att undersöka huruvida Kronofogdemyndigheten respektive inkassobolag kan företa indrivningsåtgärder mot en underårig gäldenär. LÄS MER