Sökning: "Karin Eriksson Scherman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Eriksson Scherman.

  1. 1. "...alla är vi olika på vårt sätt"

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Karin Eriksson Scherman; [2020-09-16]
    Nyckelord :kvalitativ intervjustudie; hörselnedsättning; ungdomar; identitet; normer; aktivitet; delaktighet; qualitative interview study; hearing impairment; adolescents; identity; norms; activity; participation;

    Sammanfattning : Purpose: The aim of this study is to elucidate adolescents’ narratives about their experiences of livingwith a hearing impairment.Method: Seven adolescents with hearing impairment are interviewed in a qualitative semi-structuredinterview study. LÄS MER