Sökning: "Karin Fredin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Fredin.

  1. 1. Kvinnor som överlevt bröstcancer–erfarenheter och behov av socialt stöd från vården : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Karin Fredin; Kristin Holmqvist; [2013]
    Nyckelord :Breast cancer; Survivor; Needs; Social support; Health care; Bröstcancer; Överlevare; Behov; Socialt stöd; Vårdpersonal;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors, från olika kulturer, erfarenheter och behov av vårdens sociala stöd efter att ha överlevt sin bröstcancer. Syftet var också att kvalitetsgranska den metodologiska aspekten urvalsmetod i de utvalda och granskade artiklarna. Metod: En litteraturstudie med beskrivande design. LÄS MER