Sökning: "Karin Gnosspelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Gnosspelius.

  1. 1. Kompetensområden hos specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Sverige : En summativ innehållsanalys av kompetensbeskrivningar

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Beatrice Hägervik; Karin Gnosspelius; [2019]
    Nyckelord :Specialist nurse; competence; prehospital; ambulance care; Specialistsjuksköterska; kompetens; prehospital; ambulanssjukvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kompetensen i ambulansteamet i Sverige skiljer sig åt mellan de olika landstingen. Vissa har grundutbildad sjuksköterska som högsta medicinska kompetens i ambulansen, andra landsting har krav på en specialistsjuksköterska i ambulanserna. LÄS MER