Sökning: "Karin Hermansson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Karin Hermansson.

 1. 1. "Det är helt sjukt att man ska behöva raka av sig håret": En kvalitativ analys av heteronormativitet i reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Karin Palm; Rebecka Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Icke-stereotypisk reklam; Försvarsmakten; queerteori; heteronormativitet; multimodal socialsemiotisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom en socialsemiotisk multimodal analys tillsammans med en queerteoretisk ansats syftar denna uppsats till att ge nya insikter till fältet för strategisk kommunikation, marknadsföring och icke-stereotypisk reklam. Reklam har länge använt sig av stereotypa framställningar vilket är problematiskt eftersom det bygger på generaliserande antaganden av personer och grupper. LÄS MER

 2. 2. Lipödem - (utan) rätt till vård? : En kartläggning kring symtombild och möjligheter till behandling inom offentlig vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Hermansson; Emelie Bergmann; [2019]
  Nyckelord :lipödem; missdiagnostisering; oproportionerlig kropp; smärtor; fetma; fettsugning; vård; behandling;

  Sammanfattning : Lipödem är en kronisk sjukdom som nästan uteslutande drabbar kvinnor. Utmärkande för lipödem är att underkroppen är oproportionerligt stor jämfört med överkroppen och drabbade områden svarar dåligt när kost och träning rekommenderas för att nå viktminskning. Symtom som bland annat smärta, tyngdkänsla och svullnad är vanligt. LÄS MER

 3. 3. "Det vi gör är väl att öppna och stänga dörrar" : Behandlingsassistenters konstruktion av handlingsutrymme och ansvarstagande i arbetet med tvångsomhändertagna ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karin Hermansson; [2015]
  Nyckelord :Behandlingsassistentroll; gräsrotsbyråkrat; organisatorisk socialisation; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Studien kartlägger behandlingsassistenters konstruktion av sin yrkesroll i den slutna ungdomsvården. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt har data samlats in genom enkäter och intervjuer som sedan analyserats genom en innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Barn till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar : -En kvalitativ studie om hur barn framställs i arbetsmaterial gällande stödinsatser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karin Kvellestad Sandberg; Ida Hermansson; [2014]
  Nyckelord :Kognitiva funktionsnedsättningar; barns aktörskap; barn roller; föräldraförmåga; stödinsatser;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: Barn till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar – En kvalitativ studie om hur barn framställs i arbetsmaterial gällande stödinsatserSyfte: Syftet med studien är att analysera vårt insamlade datamaterial, och med begrepp från våra teorier, barndomssociologi, resiliensteori och anknytningsteori, titta på hur barn framställs i arbetsmaterial riktat till yrkesverksamma som arbetar med familjer där minst en av föräldrarna har en kognitiv funktionsnedsättning.Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys där vi har undersökt material kring tre insatser som riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med stöd till familjer där minst en av föräldrarna har en kognitiv funktionsnedsättning. LÄS MER

 5. 5. Ger drank i slaktgrisproduktion positiva effekter på produktionsegenskaper och hälsa?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linn Hermansson; Karin Olsson; [2013]
  Nyckelord :drank; tillväxt; hälsa; slaktgris; utfodring; protein;

  Sammanfattning : Drank från sprittillverkningen för humankonsumtion har sedan en längre tid använts som foder till grisar men få studier har gjorts inom området. Med hårdare krav på djuromsorg och djurhälsa, både från staten och för ekonomin i lantbrukarens egen produktion, är det intressant att se drankens effekt på produktionsegenskaper och hälsa. LÄS MER