Sökning: "Karin Hjortsberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Hjortsberg.

  1. 1. Reciprok undervisning om lässtrategier ur ett elevperspektiv - Ett verksamhetsinitierat utvecklingsarbete

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Mirja Petersén; Karin Hjortsberg; [2018]
    Nyckelord :Gymnasiet; Literacy; Reciprok undervisning; Reciprocal teaching; Motivation; Metakognition; Lässtrategier; Läslust;

    Sammanfattning : Arbetet är ett verksamhetsinitierat utvecklingsarbete med syftet att synliggöra gymnasieelevers upplevelse av ett utvecklingsarbete med reciprok undervisning om lässtrategier (RT) mot bakgrund av lärares didaktiska överväganden. Detta syfte uppnås genom två frågeställningar: Hur förhåller sig eleverna till reciprok undervisning om lässtrategier, och hur kan detta förstås? och Hur talar lärarna om sina didaktiska överväganden gällande planering och genomförande av reciprok undervisning om lässtrategier? I undersökningen kombineras kvantitativ och kvalitativ metod. LÄS MER