Sökning: "Karin Israelsson Mace"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Israelsson Mace.

  1. 1. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Karin Israelsson Mace; [2019]
    Nyckelord :green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

    Sammanfattning : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. LÄS MER