Sökning: "Karin Kristersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Kristersson.

  1. 1. Värdering till verkligt värde? - Redovisningsproblematiken efter införandet av IAS 39

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karin Kristersson; [2006]
    Nyckelord :Verkligt värde; IAS 39; finansiella instrument; värderingsproblem; implementeringsproblem; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att identifiera de problem och/eller svårigheter som uppstått efter införandet av IAS 39 och dess krav på att finansiella instrument ska värderas till verkligt värde. Metod: Uppsatsen har genomförts med hjälpa av en induktiv metod. Primärdata har samlats in genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER