Sökning: "Karin Lagerstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Lagerstedt.

  1. 1. Faktoter som påverkar valet av fritidsaktiviteter efter stroke : En intervjustudie med sju personer som drabbats av stroke

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen; Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen

    Författare :Anna-Karin Crona; Elin Lagerstedt; [2006]
    Nyckelord :Stroke; Leisure activity; Adaptation; Choice; Occupational Therapy; Stroke; Fritidsaktivitet; Anpassning; Val; Arbetsterapi;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad som påverkar valet av fritidsaktiviteter hos personer som haft stroke och på vilket sätt fritidsaktiviteterna har förändrats. För att uppnå syftet valdes kvalitativa intervjuer som metod. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en egengjord intervjuguide. LÄS MER