Sökning: "Karin Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Karin Lindberg.

 1. 1. Orosanmäla eller inte – vad påverkar barnsjuksköterskans beslut  En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elena Larsson; Josefine Franzén Kindström; Karin Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Paediatric nurse; experience; decision; qualitative content analysis; child maltreatment; neglect; barnsjuksköterska; erfarenhet; beslut; kvalitativ innehållsanalys; barn som far illa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnsjuksköterskor omfattas av anmälningsskyldighet redan vid misstanke om ett barn far illa. Risk finns för att etiska svårigheter kan förhindra eller påverka beslutet om en orosanmälan. Forskning inom ämnet visar att illafarande hos barn kan leda till psykisk och fysisk ohälsa och i värsta fall död. LÄS MER

 2. 2. Patientupplevelsen av delaktighet inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Holm; Karin Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Participation; palliative care; patientexperience; personcentered care; Delaktighet; palliativ vård; patientupplevelse; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet palliativ vård innebär vård av personer i livets slutskede. God palliativ vård bygger på de fyra hörnstenarna symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, relation och kommunikation samt stöd till närstående. LÄS MER

 3. 3. Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Lundblad; Karin Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Markexploatering; markanvisning; riktlinjer; social hållbarhet; transparens; förutsebarhet; likabehandling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis evaluates the outcome of the Law (2014:899) on guidelines for municipal land use that were adopted in 2015. According to this, all the municipalities who work with the land allocation processes, must adopt guidelines for this process. The law does not regulate in detail and it is therefore open for interpretations. LÄS MER

 4. 4. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av mentorskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Malkolmsson; Therese Johansson; Karin Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Content analysis; mentorship; nursing professions; safe care; support; Innehållsanalys; mentorskap; sjuksköterskeprofession; support; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder brist på sjuksköterskor i dagens hälso- och sjukvård, vilket resulterar i att antalet erfarna sjuksköterskor minskar och det blir svårare för nyutexaminerade sjuksköterskor att få stöttning i sin nya profession. Övergången från student till ansvarig sjuksköterska beskrivs av många som utmanande och intensiv. LÄS MER

 5. 5. På menyn : En kvalitativ observationsstudie om interaktion och lärande vid måltidssituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Lindberg; Matilda Wahlström; [2019]
  Nyckelord :måltid; interaktion; observationsstudie; förskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se om måltiden i förskolan kan ses som en språkfrämjande och pedagogisk aktivitet som leder till barns lärande. För att undersöka detta har observationer med ljudinspelning samt fältanteckningar gjorts på två olika förskolor. LÄS MER