Sökning: "Karin Linse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Linse.

  1. 1. Arbetsplatsens betydelse för välbefinnandet - En kvalitativ studie med fokus på upplevd kontroll

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Branka Jankovic; Karin Linse; [2021-12-02]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Det socialt hållbara samhället beskrivs av Folkhälsomyndigheten (2018) som ett jämställt och jämlikt samhälle, där människor lever ett gott liv med god hälsa. Ett av FN:s globala delmål för hållbar utveckling handlar om att minska antalet människor som dör av icke smittsamma sjukdomar samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. LÄS MER