Sökning: "Karin Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Karin Lundberg.

 1. 1. "HEMSIDOR SKA VARA ENKLA!" : En studie om hur läsbarhet på hemsidor bör anpassas utifrån seniora internetanvändare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Felicia Lundberg; Karin Nordin; [2022]
  Nyckelord :Accessibility; usability; user-friendly; design; age-appropriate; elderly; UX; internet usage; typography; readability;

  Sammanfattning : An increasingly number of people are using the internet in Sweden, but many of the elderly still do not use the internet. At the same time, the global population is aging. LÄS MER

 2. 2. "Man blir mer motiverad eftersom man inte är ensam längre" - om elever som återfinner lusten till att studera

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Nilsson Onsberg; Karin Lundberg; [2019]
  Nyckelord :förebyggande arbete; gymnasieskola; motivation; Self-determination theory; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Den förändrade arbetsmarknaden har lett till att kravet på att ungdomar går ut gymnasiet har blivit större. För elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning ökar risken att hamna i ett utanförskap, vilket medför en stor samhällskostnad. Det är således centralt för skolan att arbeta förebyggande för att förhindra skolavhopp. LÄS MER

 3. 3. Rektorers uppdrag gällande extra anpassning inom ramen för ordinarie klassrumsundervisning F-åk 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Centrum för skolledarutvecklingUmeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Lundberg Bergstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : All children in Sweden have the right to good education which is adapted to their abilities. In 2014 parts of the law concerning the school changed. The purpose was to help the municipality and the principal on focus to their responsibility to adjust the school for pupils different ability to learn. LÄS MER

 4. 4. Kan ditt sociala liv påverka din lön? : En kvantitativ studie av mäns och kvinnors nätverk samt effekten på lön.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fanny Lundberg; Karin Mannbrink; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om mäns och kvinnors sociala nätverk skiljer sig åt och om nätverk har någon effekt på lön. Mer konkret innebär detta att syftet med undersökningen är att ta reda på om sociala nätverk samvarierar med lön vilket i så fall skulle kunna vara en delförklaring till att det uppstår löneskillnader mellan kvinnor och män. LÄS MER

 5. 5. "Motion är bra, men mer motion är bättre" : En innehållsanalytisk studie om hälsobudskap i Aftonbladet under år 2006 och 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karin Ingemarson; Paulina Lundberg; [2016]
  Nyckelord :hälsokommunikation; hälsojournalistik; hälsoupplysning; hälsohets; hälsoism; Aftonbladet; kvalitativ textanalys; kvantitativ analys;

  Sammanfattning : I den här studien har Aftonbladets hälsojournalistik under år 2006 och 2015 studerats. Syftet har varit att analysera deras roll som hälsoupplysare och om det finns uppmaningar i innehållet som kan bidra till den framväxande hälsohets som finns i dag. LÄS MER