Sökning: "Karin McKee"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin McKee.

 1. 1. DIALOGMÖTEN – EN ARENA FÖR KUNSKAPSPROCESSER

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin McKee; [2020-08-10]
  Nyckelord :dialogmöten; aktionsforskning; arbetslagsutveckling; personlig; professionell och politisk kunskapsdimension; lärandegemenskaper; kollektivt lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att studera olika arbetslags kunskapsutveckling när ett nytt stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet ska implementeras i förskolan. Specifikt studeras dialogens roll i fyra arbetslagspraktiker där pedagoger samtalar om stödmaterialet och den egna praktiken. LÄS MER

 2. 2. Revisorns och Skatteverkets verksamhet mot manipulering av kontantredovisning - Går brottet att eliminera?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Hideng; Karin Plato; [2008]
  Nyckelord :Manipulering; Kontanthantering; Kassaregister; Revision; Reglering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Revisorns och Skatteverkets verksamhet mot manipulering av kontantredovisning – Går brottet att eliminera? Seminarie datum: 5 juni, 2008 Ämne/Kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, Företagsekonomi, 15p. Fördjupningsinriktning: Redovisning Författare: Hanna Hideng och Karin Plato Handledare: Gunnar Wahlström Fem nyckelord: Manipulering, Kontanthantering, Kassaregister, Revision, Reglering Syfte: Att undersöka revisorers och Skatteverkets verksamhet mot manipulering av kassaregister samt belysa åtgärder för att minska förekomsten av detta brott. LÄS MER