Sökning: "Karin Olofsdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Olofsdotter.

  1. 1. Den svenska managementkonsultbranschen ochvikten av att skapa förtroende i samspeletmellan konsult och klient : - En fallstudie av Reforce International AB

    M1-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

    Författare :Camilla Vestlinder; Karin Olofsdotter; [2011]
    Nyckelord :Management Consultant; The Swedish Management Consulting Industry; Positioning Strategies; Trust; reforce; Managementkonsult; den svenska managementkonsultmarknaden; positioneringsstrategier; förtroende Reforce;

    Sammanfattning : Begreppet managementkonsult har visat sig vara diffust och vad professionen innebär ärsvårt att definiera. Det faktum att managementkonsulter i princip säljer ett löfte om vadde ska leverera gör att förmågan att inge förtroende är en viktig egenskap hos en konsult. LÄS MER