Sökning: "Karin Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Karin Olsson.

 1. 1. Är miljön av betydelse? Kan den verkligen stimulera barn till att språka? : -En undersökning om hur förskolans atmosfär och fysiska miljö används i förskolan för att stimulera barns verbala språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Olsson; Jenny Stävegård; [2019]
  Nyckelord :Verbal språkutveckling; förskolans atmosfär; fysisk miljö; förskollärare; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att synliggöra förskollärares tankar och arbete gällande förskolans atmosfär och fysiska miljö, i förhållande till barns verbala språkutveckling. En flermetodsforskning med enkätstudier som hade kvalitativ inriktning ledde oss till resultatet att båda faktorerna tas i beaktande av förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar lärares val av läroböcker i svenska som andraspråk? : En webbaserad enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karin Risedal Olsson; [2019]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; svenska som andraspråk; lärare; undervisning; andraspråkselever; val av läroböcker; sociokulturellt perspektiv; stöttning; läsbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka vilka faktorer lärare i svenska som andraspråk anser vara viktiga när de väljer läroböcker. Verksamma lärare i svenska som andraspråk fyllde i ett webbaserat frågeformulär där de rangordnade givna faktorer som valts ut baserat på tidigare forskning och teoretiska perspektiv nämligen det sociokulturella perspektivet och läsbarhet. LÄS MER

 3. 3. “På min avdelning är det ingen som bestämmer mer än någon annan” : En studie om ledarskap och positioneringar i förskolans arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annamaria Olsson Lindau; Erhardsson Karin; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; ledarskap; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; diskurs; språk; subjektivitet; positionering; ansvar; förskollärare; barnskötare; distribuerat ledarskap; normativ styrning.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att beskriva och analysera hur ledarskap inom förskolans arbetslag konstrueras genom diskurser, men även diskutera positioneringar och ledarskap som möjliggörs och omöjliggörs för arbetslagets pedagoger. Med feministisk poststrukturalism som ett teoretiskt ramverk och med fokus på begreppen diskurs, språk, subjektivitet och positionering genomför vi en diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. Våld i nära relation : Våldsutsatta kvinnors upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Ekholm; Pauline Olsson; [2019]
  Nyckelord :våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; patientperspektiv; bemötande inom hälso- och sjukvården; hälsa; upplevelse;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande folkhälsoproblem. Våldet innefattar inte enbart fysiskt våld mot kvinnans kropp utan även att kvinnan skadas psykiskt genom exempelvis kränkningar, isolering och skuldbeläggning. LÄS MER

 5. 5. Är min häst lycklig? : Indikatorer på positiv välfärd hos häst och en checklista för bedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Karin Olsson; [2019]
  Nyckelord :Häst; positiv välfärd; positiva känslor; positiva känslotillstånd; livskvalitet; välfärdsbedömning.;

  Sammanfattning : It is now widely accepted that the concept of ”animal welfare” includes both the physical and mental wellbeing, and that providing positive experiences is equally important as avoiding and limiting negative ones. Most scientists seem to agree that horses experience positive welfare when exploring and feeding in complex environments and through friendly interactions with other members of the flock. LÄS MER