Sökning: "Karin Paust"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Paust.

  1. 1. Specialistsjuksköterskors upplevelse av professionell handledning

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Mahtab Asgarzadeh; Karin Paust; [2013]
    Nyckelord :handledning; professionell; reflektion; stress; aktivt lyssnande; problemlösning; specialistsjuksköterska; utbrändhet;

    Sammanfattning : Specialistsjuksköterskor, exempelvis distriktsjuksköterskor och barnmorskor, arbetar självständigt. De behöver ofta göra avancerade bedömningar och fatta snabba beslut utan tillgång till läkare. Syftet med examensarbetet var att undersöka specialistsjuksköterskors upplevelse av att delta i professionell handledning. LÄS MER