Sökning: "Karin Sandberg Noring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Sandberg Noring.

  1. 1. Ett kompatibelt control package? - en fallstudie av Metso Power AB

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jennie Liew; Karin Sandberg Noring; [2010-02-19]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har många företag valt mer processorienterad inriktning påverksamheten, framförallt i syfte för att förbättra kundvärdet. Många företag har enmer hierarkisk struktur i utgångsläget, vilket innebär att vertikal och horisontellstruktur kombineras. LÄS MER