Sökning: "Karin Schifferl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Schifferl.

  1. 1. Ger grammatiken någon effekt? : En studie av elevers skrivutveckling på mellanstadiet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Amela Imsirovic; Karin Schifferl; [2009]
    Nyckelord :Mellanstadiet; grammatik; skrivträning;

    Sammanfattning : Vi har valt att göra en undersökning om huruvida språkarbete och skrivträning ger några effekter för elevers skrivutveckling. Till grund för studien ligger en tidigare gjord undersökning av Ulla Ekvall. Materialet utgörs av texter från två elevgrupper på mellanstadiet. Data har insamlats i huvudsak med hjälp av en kvantitativ metod. LÄS MER