Sökning: "Karin Sundin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Karin Sundin.

 1. 1. The Autonomy and Specific Characteristics of EU law – An obstacle to the EU’s accession to the ECHR?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Sundin; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the Lisbon Treaty’s entering into force in 2009 it is stated in Article 6(2) TEU that the EU shall accede to the European Convention for the Protection of Fundamental Rights (ECHR). In the second sentence of the same article it is provided that “such accession shall not affect the Union’s competences as defined in the Treaties”. LÄS MER

 2. 2. Hur speciallärare ser på sin yrkesroll och sitt uppdrag.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Sundin; [2016]
  Nyckelord :speciallärare; specialpedagogiska perspektiv; uppdrag; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur speciallärare som arbetar med språk-, skriv- och läsutveckling ser på sin yrkesroll och sitt uppdrag. Jag ville se det vardagliga arbetet med elever ibehov av särskilt stöd i ljuset av de specialpedagogiska perspektiven. LÄS MER

 3. 3. 36 § avtalslagen – till konsumentens värn? : Högsta domstolens domskäls förenlighet med syftet enligt prop. 1975/76: 81

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Pontus Schenkel; Karin Sundin; [2015]
  Nyckelord :36 §; 36 § avtalslagen; generalklausulen; avtalslagen; Högsta domstolen;

  Sammanfattning : 36 §, lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, infördes år 1976 i syfte att säkerställa ett rättsskydd för konsumenter i relation till näringsidkare. Rekvisitet ”oskäligt” har dock, å ena sidan, hävdats vara för opreciserat för att kunna uppfattas fullkomligt rättssäkert för avtalsparter. LÄS MER

 4. 4. Har den svenska offentlighetsprincipen inskränkts till följd av Sveriges medlemskap i EU?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karin Sundin; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Varför klarar vissa människor av att hantera stress bättre än andra i sin yrkesverksamma roll? : En kvalitativ studie baserad på individer som bedöms arbeta i en stressfylld miljö men som inte påverkas negativt av den arbetsrelaterade stressen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Karin Sundin; Sofie Karlsson; [2014]
  Nyckelord :stress; work related stress; copingstrategies; influencing factors; learning; stress; arbetsrelaterad stress; copingstrategier; påverkansfaktorer; lärande;

  Sammanfattning : Antalet människor som känner sig stressade idag stiger i takt med det ökade tempot och de höga kraven både i samhället och inom arbetslivet. Därför är det viktigt att identifiera framgångsrika sätt att motverka och reducera stress. LÄS MER