Sökning: "Karin Sundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Karin Sundqvist.

 1. 1. Miljön och materialets betydelse när sex Reggio Emiliaförskolor presenterar sin verksamhet : En retorisk analys av sex förskolors hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Sundqvist; Jessica Näslund; [2019]
  Nyckelord :Reggio Emilia; rhetoric; rhetorical text analysis; the environment as the third pedagogue; the competent child; the hundred languages; ethos; pathos; logos.; Reggio Emilia; retorik; retorisk textanalys; miljön som den tredje pedagogen; det kompetenta barnet; de hundra språken; ethos; pathos; logos.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to conduct a qualitative rhetorical analysis of websites where Reggio Emilia-inspired preschools present their pedagogy to gain increased knowledge of the content that is written, focusing on the environment and materials. The environment is important in the Reggio Emilia pedagogy and they are convinced that the environment is of great importance for children's play, interaction, and upbringing into a democratic society. LÄS MER

 2. 2. Integration of Environmental Aspects in Product Development Process and Ship Design : a LEAP towards environmental awareness at Kockums AB

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion; Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Therese Karlsson Sundqvist; Karin Källmar; [2012]
  Nyckelord :Ecodesign; environment; design; product development; product development process; recycling; design for recycling; Dfr; design for environment; Dfe; environmentally consious design; enviromental management systems; ems; product-oriented environmental management systems; poems; ISO 14001; ISO 14006; continual improvement; ship; vessel; maritime;

  Sammanfattning : The Swedish company Kockums AB, at the forefront within maritime and naval technology, is in need of a tool, document, and/or method to include environmental aspects in their product development process. This is mainly because of additional requirements put on Kockums AB from their main customer. LÄS MER

 3. 3. Finns det evidensbaserade kliniska riktlinjer för omvårdnaden av den drogpåverkade patienten? : En explorativ studie över Sveriges sjukhusbundna akutmottagningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Karin Nilsson; Emelie Sundqvist Lemessova; [2012]
  Nyckelord :drogpåverkad patient; appraisal of guidelines research and evaluation ii agree ii ; riktlinje; akutmottagning; evidensbaserad omvårdnad; god vård;

  Sammanfattning : Evidensbaserade riktlinjer är en del i vårdkontexten vilka tillsammans med strukturer inom utbildning, ekonomi och ledarskap finns för att stärka sjuksköterskans omvårdnadsutförande och patientens möjlighet att få god vård. Patientgruppen som vårdas på akutmottagningen till följd av drogpåverkan har ett komplext vårdbehov vilket förutsätter ett kunskapsbaserat och professionellt omhändertagande. LÄS MER

 4. 4. Theoretical Approaches to ESL and Their Influence on Grammar Teaching as Reflected in Swedish Curricula and Upper Secondary School Course Books

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Karin Sundqvist; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Med tvåspråkiga elever i undervisningen : En kvalitativ undersökning om pedagogernas uppfattningar och arbetssätt med elever, med annat modersmål än svenska, i grundskolans tidigare år.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Mimoza Kelmendi; Karin Sundqvist; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetssätt pedagogerna säger sig utgå ifrån i arbete med tvåspråkiga elever, med annat modersmål än svenska, i grundskolans tidigare år samt på vilka sätt pedagogerna upplever att deras undervisning påverkas av dessa elever. Utifrån denna redogörelse vill vi även tolka hur pedagogerna förhåller sig till tvåspråkigheten i skolan. LÄS MER