Sökning: "Karin Thunell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Thunell.

  1. 1. De som brukar ställa till besvär är inte här idag : En kvalitativ studie om förskolepedagogers barnsyn och förhållningssätt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

    Författare :Jennie Högberg; Anna-Karin Thunell; [2018]
    Nyckelord :barnsyn; relationer och kategoriskt perspektiv; förhållningssätt; förskolans miljö; problemskapande beteende i förskolan; specialpedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka pedagogers medvetenhet kring sin egen barnsyn, med särskilt fokus på möten med barn, som pedagoger i förskolan upplever har problemskapande beteende. Vi ville genom studien studera hur barnsynen tar sig uttryck i det pedagogiska arbetet på förskolan, framför allt i situationer där den egna barnsynen utmanas. LÄS MER