Sökning: "Karin Tomasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Tomasson.

  1. 1. Den ideella och professionella verksamheten : En studie om spänningar som uppstår och det fördelaktiga ledarskapet i ideella organisationer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Karin Tomasson; Maria Larsson; [2012]
    Nyckelord :Ideell organisation; Ledarskap; Rekrytering;

    Sammanfattning : Titel: Ideell och professionell verksamhet – En studie om spänningar som uppstår och det fördelaktiga ledarskapet i ideella organisationer. Problemformulering: Vilka olika behov av ledarskap och vilka meningsskiljaktigheter finns mellan ideell och professionell verksamhet i ideella organisationer? Vilket ledarskap är fördelaktigt i ideella organisationer? Syfte: Syftet med vår studie är att utreda vilka olika behov av ledarskap och meningsskiljaktigheter som finns mellan professionell och ideell verksamhet, vilket även indirekt syftar till potentiella meningsskiljaktigheter/spänningar mellan ledning och engagerade individer utan arvoden i organisation. LÄS MER