Sökning: "Karin Torstensson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karin Torstensson.

 1. 1. Att ta tillvara ett handlingsutrymme – rektorers uppfattningar om systematiskt kvalitetsarbete i relation till specialpedagogens roll och kompetens.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marita Blomqvist; Karin Torstensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract​​​​Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet, SPP 610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht 2018Handledare:Lars-Erik OlssonExaminator:Rolf LanderRapport nr: HT18-2910-294-SPP610Nyckelord:Systematiskt kvalitetsarbete, specialpedagogens yrkesroll, distribuerat ledarskap, nyckelförmågor och kompetenser Syfte:Syftet med studien har varit att beskriva rektorers uppfattningar om det systematiska kvalitetsarbetet i relation till specialpedagogens roll. Teori:Forskningsstudien är en kvalitativ studie i praktiknära forskning. LÄS MER

 2. 2. ”Att man tagit dom på allvar är nog det viktigaste av allt”. Folkbibliotekariers uppfattningar kring bemötande utifrån ett allmänetiskt och yrkesetiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Malin Palm; Karin Torstensson; [2011]
  Nyckelord :bibliotekarieetik; yrkesetik; fokusgrupper; allmänetik; yrkesetiska riktlinjer; allmänetiska principer; folkbibliotekarier; bemötande;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to study the relationship between general ethics and professional ethics, to attain an understanding of which values that are given priority in the profession of the librarian regarding personal encounter towards library users. The posed questions are: How can fundamental ethical principles be understood through the view of public librarians? How can policy documents regarding librarian ethics be understood through the view of public librarians? How can policy documents regarding librarian ethics be problematized in relation to fundamental ethical principles? We used four focus groups consisting of public librarians. LÄS MER

 3. 3. Västerviks stadsbiblioteks utveckling och dess föregångare 1859-1945

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anette Karlsson; Karin Ollas; [2008]
  Nyckelord :bibliotekshistoria; iogt-bibliotek; västervik; stadsbibliotek; stadsboksamling; arbetarbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to describe and analyse the origin and development of the municipal library of Västervik. There have been four previous libraries and our examination starts in 1859 with the foundation of a parish library. LÄS MER