Sökning: "Karina Peterson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karina Peterson.

  1. 1. Små barns steg in i förskolans värld ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Helena Axner; Karina Peterson; [2012]
    Nyckelord :anknytning; inre arbetsmodeller; inskolning; separation; små barn;

    Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att belysa inskolning av små barn ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Vi vill genom intervjuer ta del av pedagogers tankar om inskolning och med hjälp av anknytningsteorin försöka inta barnets perspektiv i inskolningssituationen. Studien har en kvalitativ ansats med en enkät som kvantitativt inslag. LÄS MER