Sökning: "Karl Attin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Attin.

  1. 1. Hur motiverar ledare sina medarbetare

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Karl Attin; August Johansson; [2019]
    Nyckelord :Social Sciences;

    Sammanfattning : Följande uppsats studerar och redogör för hur ledare i människonära tjänster arbetar för att bibehålla eller höja sina medarbetares motivation i det vardagliga arbetet och mer specifikt vilka verktyg och tillvägagångssätt de har till sitt förfogande. För att förstå det redogör studien även för vilka ideal ledarna har kring motivation. LÄS MER