Sökning: "Karl Boman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Karl Boman.

 1. 1. Gör mig delaktig i min vård! : En litteraturstudie om bedsiderapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Christoffer Orre; Karl Boman; [2018]
  Nyckelord :Bedside nursing handover; experience; participation; patient act; person-centered care; Bedsiderapportering; delaktighet; patientlag; personcentrerad vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad omvårdnad är något som läggs stor vikt vid i dagens sjukvård. I och med detta får sjuksköterskor större ansvar genom att sätta patienten i fokus. LÄS MER

 2. 2. Meningsfull Psykiatrisk Diagnostik : En medicinsociologisk studie av hur vårdspersonal upplever den psykiatriska diagnostikens sociala praktik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karl Boman; [2015]
  Nyckelord :Medical Sociology; Psychiatry; Diagnostics; Medicinsk sociologi; psykiatri; diagnostik;

  Sammanfattning : I denna studie ställs frågan om den psykiatriska diagnosens sociala praktik för människor som inte har den psykiatriskt diagnostiserande specialvetenskapens utbildning genom att utforska ett perspektiv som inte uppmärksammats av forskningsfältet: vårdpersonalsperspektivet. Frågeställningen är hur människor som lekmän använder psykiatriska diagnoser och vilka faktorer som påverkar hur psykiatriska diagnoser upplevs som meningsfulla. LÄS MER

 3. 3. Fritidspedagogers uppfattningar kring särskilt stöd : En kvalitativ studie om särskilt stöd och behovet av särskilt stöd i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Victor Boman; Karl Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Särskilt stöd; fritidshem; fritidspedagog; skola; elever i behov;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger uppfattar behovet av särskilt stöd rent allmänt, men även om behovet som idag är allt vanligare i skolan också existerar i fritidshemmet. Studiens metod bygger på kvalitativa fokusgruppsamtal med sex olika arbetslag på två olika skolor. LÄS MER

 4. 4. ”Äh, du var ju inte karl nog att ordna det här” - En kvalitativ studie av stöd och hjälp inom det svenska veteranarbetet samt om könsrollers möjliga inverkan på veteraners vilja att söka hjälp efter hemkomsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lina Boman; [2015]
  Nyckelord :veterans; Swedish Armed Forces; masculinity; hegemonic masculinity; gender; gender roles; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The main focus of this paper is to shed light on an area of research that is relatively new in the Swedish context. A part of the purpose of this study is based on wanting to understand and study why the Swedish veterans who are in need of help and support after coming back home from doing service abroad is not given the appropriate form of help, or alternatively, seeking out the help that is available. LÄS MER