Sökning: "Karl Chef Lilja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Chef Lilja.

  1. 1. Från religion till humanvetenskap : En historisk diskursanalys av Kriminalvårdens styrdokument

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Henrik Sahlin; Karl Chef Lilja; [2021]
    Nyckelord :Kriminalvården; kristendom; rationalitet; humanism; diskursanalys;

    Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar Kriminalvårdens ideologiska utveckling genom att analysera interna och externa styrdokument från tre tidsperioder: 1923, 1963-1968 och 2008-2020. Uppsatsen undersöker hur den kristna diskursen och den kristna praktiken inom Kriminalvårdens verksamhet successivt har ersatts som en del av samhällets övergripande rationaliseringstendenser. LÄS MER