Sökning: "Karl E. Weick"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Karl E. Weick.

 1. 1. Medborgardialog i Herrljunga kommun - En studie över tjänstepersoners och förtroendevaldas sätt att tala om medborgardialog

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Ludvig Persson; [2018-10-30]
  Nyckelord :Karl E. Weick; Sensemaking;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att analysera hur tjänstepersoner och förtroendevalda iHerrljunga kommun talar om medborgardialog.Teori: Karl. E. Weicks teori om meningsskapande i organisationer. LÄS MER

 2. 2. Municipal sensemaking around Special Educational Needs Coordinator assignment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ivanka Rifo; Anita Trenchevski; [2017]
  Nyckelord :Enactment Meningsskapande; Förvaltningsorganisation; Politiker; Specialpedagog; Utbildningschefer;

  Sammanfattning : Abstrakt Rifo, Ivanka och Trenchevski, Anita (2016). Kommunalt meningsskapande kring specialpedagogens uppdrag. Municipal sensemaking around Special Educational Needs Coordinator assignment. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90hp. LÄS MER

 3. 3. En meningsskapande introduktionsprocess : En kvalitativ studie om introduktionsprogram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martina Blomqvist; Johanna Tjernberg; [2014]
  Nyckelord :Introduction process; sensemaking; new employee; qualitative; understanding and experience; Introduktionsprocess; sensemaking; nyanställd; kvalitativ; förståelse och upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktionsprocessen har betydelse för den nyanställde likväl som för organisationen. Detta då anställda numera oftare byter arbete och organisationerna behöver få den nyanställde snabbt arbetsförd samt hålla kvar sin personal. LÄS MER

 4. 4. Lägesbilder inom krishanteringsorganisationer : Att skapa mening i osäkra situationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Robin Karlsson; Olof Oscarsson; [2012]
  Nyckelord :Lägesbild; meningsskapande; krishantering; stabsarbete; polismyndighet; räddningstjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur polismyndigheten och räddningstjänsten i Jämtlands län, som två krishanteringsorganisationer ser på begreppet lägesbild och vilka behov lägesbilden uppfyller, samt att undersöka meningsskapandet på individnivå som ligger till grund för skapandet av lägesbild. I studien har en kvalitativ forskningsmetod använts där data samlats in genom intervjuer och observationer. LÄS MER

 5. 5. Klimat i förändring? : En studie om det kommunikativa klimatets förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anne Björck; [2007]
  Nyckelord :communication; raplex; organisation; Karl E Weick; change; information; company;

  Sammanfattning : AbstractTitle: A changing climate? A study on the changes of the communicativeclimate. Klimat i förändring? En studie om det kommunikativaklimatets förändring.Author: Anne BjörckAim: The aim of this essay is to study changes in the area of the communicative climate and link that to Karl Weicks thoughts on communication and change. LÄS MER