Sökning: "Karl Erik Kruse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Erik Kruse.

  1. 1. Sagan Steve Jobs

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Praktisk filosofi

    Författare :Erik Kruse; [2012]
    Nyckelord :diskursanalys; konsumtion; marxism; ideologikritik; identitet ; Social Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsen titel: Sagan Steve Jobs Examination: den 6 februari 2012 Ämne/Kurs: MKVK01 Författare: Erik Kruse Handledare: Johan Jarlbrink Examinator: Veselinka Möllerström Nyckelord: marxism, ideologikritik, diskursanalys, konsumtion, identitet Syfte: Att utifrån ett marxistiskt inspirerat ideologikritiskt perspektiv undersöka den mediala representationen i svenska medier av Steve Jobs och Apple, och vilket ideal som etableras kring de båda ikonerna. Teori: Teorin är en kombination av Karl Marx samhällstrukturella perspektiv om en ”bas” och en ”överbyggnad” och den marxistiskt inspirerade Ideologikritiken riktad mot kulturindustrin. LÄS MER