Sökning: "Karl Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Karl Gustafsson.

 1. 1. Karl XII eller Kristina? Bild och text som stödstrukturer i historieläromedel för elever med svenska som andraspråk : En analys utifrån systemisk- funktionell lingvistik 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Cornelia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; multimodalitet; svenska som andraspråk; systemisk- funktionell lingvistik; stöttning; bilder; stödstrukturer; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att studera på vilket sätt läromedel i historia använder sig av stödstrukturer för att stötta andraspråkselever. I arbetet analyserades stödstrukturer i form av samspelet mellan text och bild. Detta gjordes genom att använda ett sociokulturellt perspektiv, multimodalitet och SFL. LÄS MER

 2. 2. Påverkas nyttjandet av HR-stöd samt värderingen av kommunikation på arbetsplatsen av chefens erfarenhet av personalansvar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Alexander Gustafsson; Karl Svedlund; [2020]
  Nyckelord :Communication; HR-support; HR-education; experience in personnel matters.; Kommunikation; HR-stöd; HR-utbildning; erfarenhet av personalansvar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i huruvida chefer med eller utan HR-examen respektive chefer med olika lång erfarenhet av personalansvar, inom offentlig och privat sektor, tar stöd av sin HR-avdelning i arbetet och hur de värderar kommunikationen i organisationen. Datainsamlingen genomfördes med en enkät innehållandes frågor om HR-stöd som tas och värdering av kommunikation. LÄS MER

 3. 3. KL-träplatta på mark : En fallstudie avseende fuktegenskaper och projekteringsmöjligheter för en grundplatta på mark av KL-trä

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karl Kaj Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :KL-trä; KL-träplatta; Byggnadsfysik;

  Sammanfattning : Hur skapas ny kunskap? Studier som denna har sin utgångspunkt i den kunskap som tagits fram genom tidigare forskning och arbeten, kunskap som genom år och mängder av andra studier förfinats och med små steg sedermera utvecklats till att skapa standardiserade arbetsförfaranden och slutligen - ny kunskap, åter igen. I den här studien har ambitionen varit att släppa den trygga sarg som de vetenskapliga artiklarna utgör, och testa på att studera något ostuderat. LÄS MER

 4. 4. Nilenavtalet från 1959 - en teoriprövande uppsats utifrån Paul Collier och Alexander Wendts teorier med Karl Poppers metod om falsifiering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Gustafsson; Andrea Hambraeus; [2019]
  Nyckelord :Nilen; Wendt; Collier; teoriprövande; 1959-års Nilenavtal; Förenade Arabrepubliken; Sudan; Vattenkonflikt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att, utifrån 1959-års Nilenavtal om vattenfördelning av Nilen, pröva två teorier på konflikten som uppstod efter Nilenavtalet från 1929. De valda teorierna är Paul Collier och Alexander Wendts, som ger olika förklaringar till vad konflikten kan bero på. LÄS MER

 5. 5. Inkomstskatters inverkan på det sociala kapitalet : en kvantitativ studie om sambandet mellan skatt och social tillit

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Gustafsson Opdal; [2019]
  Nyckelord :Inkomstskatt; socialt kapital; social tillit; social fälla; Välfärdsstatsundersökningen;

  Sammanfattning : This essay study the connection between income taxes and social trust. This has been conducted through studying the social trust between income classes, investigate if there is a connection between trust and attitude to tax levels. Furthermore, the study will analyze if the variation in income can explain the level of variation in social trust. LÄS MER