Sökning: "Karl Johan Molin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Johan Molin.

  1. 1. "Uppskattat och underutnyttjat". En undersökning av skolledares, lärares och bibliotekariers användning av skolbibliotek på några svenska gymnasieskolor

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Karl-Johan Molin; [2003]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER