Sökning: "Karl Kegö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Kegö.

  1. 1. Upplevelser av WLB - arbetsrelaterad kommunikation på fritiden och privat kommunikation under arbetstid.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

    Författare :Daniel Hedlund; Karl Kegö; [2020]
    Nyckelord :Work-life balance; communication; accessibility; Work-life balance; kommunikation; tillgänglighet;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka hur arbetsrelaterad kommunikation utanför arbetstid samt privat kommunikation under arbetstid upplevs påverka tjänstemäns WLB. Studien genomfördes genom en kvalitativ metod där åtta semi-strukturerade intervjuer genomfördes med anställda på ett företag i Mellansverige. LÄS MER