Sökning: "Karl Lundstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karl Lundstedt.

 1. 1. En storm i ett snapsglas : Slutstriden om det lokala vetot 1917

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Patrik Lundstedt; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min B-uppsats, motsvarande 7,5 högskolepoäng, har titeln En storm i ett snapsglas – Slutstriden om det lokala vetot 1917 och har till syfte att, med hjälp av statsvetenskaplig rationalistisk (spel)teori, analysera 1917 års stora alkoholförsäljningsdebatt i andra kammaren, vilken ägde rum den 2 och 9 maj detta år. Som bakgrund till denna studie redogörs först för hur de svenska nykterhetsrörelserna, genom förbudskongresserna och Sveriges nykterhets-sällskaps representantförsamling, förenade sig till en mycket kraftfull folkrörelse kring 1900-talets början. LÄS MER

 2. 2. When Morality and Legislation Diverge. On the Disrespect for Legislative Measures Regarding Illegal File Sharing, As Seen in the Light of Vilhelm Lundstedt's and Karl Olivecrona's Theories.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Dahl; [2011]
  Nyckelord :File sharing Copyright Morality Validity Civil Disobedience Fildelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På vilka värderingar och grundläggande teorier baserar sig vårt rättsystem och vad är lagens bindande kraft? Hur kan dessa teorier förklara klyftan mellan moraliska regler och lagregler? Denna uppsats består av tre delar. De två första delarna [Kap. LÄS MER