Sökning: "Karl Narfström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Narfström.

  1. 1. Flödesoptimering av GROT-flis med beslutsstödet BioMax

    Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

    Författare :Karl Narfström; [2013]
    Nyckelord :linjär programmering; optimering; logistik; biobränsle; transportarbete; linear programming; optimization; logistics; biofuel; transport work;

    Sammanfattning : Sönderdelning och transport av GROT (grenar och toppar) kräver dyra maskinsystem samtidigt som efterfrågan av sortimenteten varierar kraftigt under året. Det är därför svårt att planera flöden av GROT-flis effektivt och samtidigt välja rätt maskinsystem. AB Karl Hedin är en sågverkskoncern lokaliserad i Bergslagen. LÄS MER