Sökning: "Karl Negrell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Negrell.

  1. 1. Hantering av returasfalt för ökad återvinning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

    Författare :Viktor Larsson; Karl Negrell; [2021]
    Nyckelord :Asfalt; återvinning; siktning; föryngring; granulathantering; provkroppar; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett mål för samtliga branscher men även för landet och världen. Byggnationen av infrastruktur och bostäder står i dagsläget för omkring 40% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att stora förändringar krävs för att nå de uppsatta klimatmålen till år 2045, alltså att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser. LÄS MER